PORADNIK INWESTORA- OD CZEGO ZACZĄĆ? 

Jeśli rozpoczynasz budowę domu i nie wiesz co zrobić, aby przyłączyć budynek do sieci - możemy pomóc.

 Wykonamy  całą niezbędną dokumentację techniczną, pomożemy przejść przez procedury urzędowe.

Jeżeli do Twojej inwestycji nie ma doprowadzonych sieci do wysokości działki Inwestora wówczas my na zlecenie wykonamy takie opracowanie wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami.

 Niezależnie od długości projekt taki należy uzgodnić z:

 • dostawcą mediów,
 • właścicielem lub zarządcą działki po której przebiega sieć,
 • Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej - ZUD,
 • rzeczoznawcą PPOŻ (w przypadku sieci wodociągowej), jeśli występują hydranty.

Całą procedurę przeprowadzi Projektant z Uprawnieniami, otrzymasz od nas gotową dokumentację projektową z kompletem uzgodnień i pozwoleń.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SPORZĄDZENIA PROJEKTU:

 • warunki techniczne wydane przez odpowiedniego gestora sieci
 • mapa (do celów projektowych bądź zasadnicza).
 • rzuty budynku, wyjście instalacji z budynku,
 • skan pełnomocnictwa,
 • PZT- zagospodarowanie terenu- od Architekta (w przypadku projektowanych budynków, by uniknąć kolizji z projektowaną infrastrukturą).

ETAPY PROCESU PROJEKTOWEGO:

 • Koncepcja, ustalenia z Inwestorem, wizja w terenie
 • Uzyskanie uzgodnienia z odpowiednim gestorem sieci
 • Uzyskanie Decyzji z Gminy
 • Uzyskanie Protokołu z narady Koordynacyjnej (tzw. ZUD) - jeśli jest wymagane
 • Uzyskanie uzgodnienia z Zarządcą drogi
 • Zgłoszenie w Starostwie / Decyzja o pozwoleniu na budowę (jeśli jest wymagane)    PORADNIK - CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zobowiązani przekazują świadectwa nabywcy albo najemcy, a w razie niewywiązania się z tego obowiązku, nabywcy lub

najemcy przysługuje prawo do wykonania świadectwa na koszt zbywcy albo wynajmującego. Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.


Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.


Ocena efektywności energetycznej jest to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania, obejmująca m.in. ocenę izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz sprawności zastosowanych w nim instalacji i urządzeń. Oceny energetycznej budynku dokonuje się w postaci świadectwa charakterystyki energetycznej.


Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, wydanym przez uprawnioną osobę, charakteryzującym jakość budynku z punktu widzenia zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z jego użytkowaniem.


Świadectwo charakterystyki energetycznej trzeba przekazać nabywcy lub najemcy wtedy, kiedy budynek, część budynku lub lokal będzie:

 • zbywany na podstawie umowy sprzedaży,

 • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

 • wynajęty.

Zlecenie sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej składają:

 • właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu),

 • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa),

 • najemca (w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy).